Home

Publiseringspoeng uio

Forsiden UiO Det samfunnsvitenskapelige fakultet ARENA Senter for europaforskning. Publiseringspoeng 3,23 publiseringspoeng per ARENA-forsker i 2019. Sist endret 21. aug. 2020 11:05 av Endre Stangeby - Publisering viser at samfunnsoppdraget ivaretas, sier senterleder Erik. Forsiden UiO Det samfunnsvitenskapelige fakultet ARENA Senter for europaforskning. I fjor hadde ARENAs vitenskapelig ansatte 3,23 publiseringspoeng hver, ifølge NSDs statistikk for høyere utdanning. Siden 2009 har ARENA-forskerne i gjennomsnitt produsert 3,54 publiseringspoeng i året UiO øverst av universitetene. Statistikken viser at UiO topper statistikken blant universitetene med 1,86 publiseringspoeng per forskerårsverk. Det er nesten 1,5 poeng lavere enn Fridtjof Nansens Institutt. — Universitetene ligger godt under dere på statistikken, og en av forklaringene deres er undervisningsbyrde

Foto: UiO/Shane Colvin. At begge to er internasjonalt ansatte ved UV understreker en trend. Oversikten Forskerforum har laget, viser nemlig at utlendinger publiserer mest. Blant de 50 forskerne med flest såkalte publiseringspoeng, er 33 innvandrere I snitt produserte UiO-forskeren 1,3 publikasjonspoeng i 2012 (se grafikk og faktaboks). Gjennomsnittet for de andre norske universiteter og landets to største høyskoler ligger på 0,8 publiseringspoeng per faglig ansatt. Det viser ferske tall fra Database for statistikk om høgre utdanning. Ikke overraske - UiO sentralt legger ingen føringer på hvordan fakultetene disponerer disse pengene, - Å bruke publiseringspoeng som grunnlag for fordeling av penger, er problematisk fordi tradisjonene rundt publisering er så forskjellige fra fag til fag, understreker han Nordisk institutt for sjørett ligger som nummer tre på nasjonal statistikk over godkjente publiseringspoeng per forsker i 2009 - og hadde tilsvarende høy rangering i perioden 2004-2007. postmottak@jus.uio.no. Ansvarlig for denne siden. Webredaksjonen på Jus. Logg inn Logg ut meny UiO Universitetet i Oslo. UiB Universitetet i Bergen. Tabell 1: Antall publiseringspoeng per fakultet ved NTNU, UiO og UiB i perioden 2004-2014. Kilde: DBH (Database for statistikk om høgre utdanning). Tabell 2: Antall publiseringer per fakultet ved NTNU. Kilde: DBH. B) Produktivite

andre forfattere, en fra UiO, en fra Bioforsk og en fra et utenlandsk universitet. Artikkelen får 3 poeng siden den er publisert i et tidsskrift som ligger på nivå 2, og hver forfatter får 0.5 poeng (3 poeng delt på seks forfattere). Altså ender UMB opp med 1.5 poeng, mens UiO får 0.5 poeng Publiseringspoeng for UH-sektoren i 2019. Tallene for årets rapportering av vitenskapelig publisering i universitets- og høgskolesektoren er nå lagt ut. Resultatet for UH-institusjonene finner du her. Nyheter Gjennomføring på normert tid og frafal Totalt antall publiseringspoeng for KDI i årene 2011 og 2012 var 489,47. Avdelingen med flest publiseringspoeng var PAT (111,9), etterfulgt av IMM (86,3), MIK (75,0), GEN (55,6), ARN (54,4), MBK (52,4), INT (35,3) og FARM (18,8). Gjennomsnittlig antall publiseringspoeng per forsker varierte fra 0,36 for FARM til 0,77 for PAT Nye tall fra Databasen for høyere utdanning (DBH) viser at 2018 ble nok et godt publiseringsår for fakultetet. Antall publiseringspoeng per årsverk var 2,31. Til tross for at tallet er lavere for 2018 enn det var for topp-året 2017 er TF igjen best i klassen sammenlignet med både de andre UiO-fakultetene og de andre fagmiljøene nasjonalt innen fakultetets fagområder

Publiseringspoeng - ARENA Senter for europaforsknin

Tiltaket skal bidra til at UiO når målsettingen om gjennomsnittlig 1,3 publiseringspoeng per vitenskapelig årsverk, samt at UiO øker andelen av publisering som får særlig høy internasjonal synlighet og gjennomslag. Milepæl: 31.12.2014 Det skal foreligge en gjennomgang av eksisterende virkemidler for å følge opp strategiene for publiserin PUBLISERINGSPOENG - UiO 2010 og 2009 2010 Enhet Publikasjons- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika artikler Antologi-artikler Mono- grafier Totalt: 3 616,4 1 230,5 1,3 % 100,0 % 2 580,7 76,3 % 23,7 % 70,9 % 26,7 % 2,4 % Universitetet i Oslo 3 616,4 1 230,5 1,3 % 100,0 % 2580,7 76,3

UiO har per dags dato ikke revidert sine regler og retningslinjer, og fakultetet forholder seg derfor til de sentrale retningslinjer som er tilgjengelige inntil nye er publisert. Ved publisering av nye regler og retningslinjer ved UiO for ansettelse og opprykk i professorater og førsteamanuensis stillinger vi Forskningsresultatmodulen i CRIStin er grunnlaget for tre av studiens fire hoveddeler: vitenskapelige publikasjoner (antall og kvalitet), medforfatterskap og publiseringspoeng. Studiens fjerde og siste hoveddel er en analyse av hver enkelt avdelings forskningseffektivitet der forskningsproduksjon i 2011 og 2012 sammenholdes med personalressurser allokert til forskning i årene 2010 og 2011

5 Figur 2: Publikasjonspoeng ved UiO, HF og ILN per forskerårsverk 2006-2010 (kilde: DBH) Av Figur 1 og 2 ser vi at ILN har hatt en bratt oppadstigende kurve i antallet publikasjonspoeng særlig fra 2006 til 2007.Antallet poeng i perioden som helhet ligger litt under antallet ved HF per fagårsverk.Dette kan forklares ut ifra ILN Tiltaket skal bidra til at UiO når målsettingen om gjennomsnittlig 1,3 publiseringspoeng per vitenskapelig årsverk, samt at UiO øker publiseringen i publiseringskanaler av særlig høy prestisje og enkeltpublikasjoner med særlig høy impact målt ved siteringer. Milepæler for gjennomføring Les denne saken på cristin.no. Hent ut data om prosjekter, biobanker, institusjoner med underenheter, personer, resultater (publikasjoner m.m.) » Gå til Cristin REST API med dokumentasjo Cristin blir nå gradvis oppgradert. I en overgangsfase vil to systemer eksistere side om side. Personprofil og forskningsgrupper registreres og redigeres i det opprinnelige Cristin Målt i publiseringspoeng per ansatt i undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger (UFF-stillinger) ligger Norges største universitet godt under Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Bergen (UiB)

AUKA PUBLISERING: UiO-forskarar sørgjer for at universitetet deira toppar lista over institusjonane med flest vitskaplege publiseringar i Noreg. Foto: Ola Sæther Det er altså Universitetet i Oslo som toppar statistikken med 6425,2 publiseringspoeng, tett fylgd av NTNU med 5185,1 publiseringspoeng TF var i særklasse best på vitenskapelig publisering sammenlignet med de andre fakultetene ved Universitetet i Oslo i 2017. Ingen andre teologiske eller religionsfaglige miljøer i Norge var heller i nærheten fakultetets publiseringsgjennomsnitt for i fjor

3,23 publiseringspoeng per ARENA-forsker i 2019 - sv

Til sammen har Høgskolen i Innlandet 389,1 publiseringspoeng i 2017. Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng. UiO:Ledelsen og støtteenhete For informasjon om hvordan lenke til dette systemet fra Wikipedia, se beskrivelsen av Mal:Cristin. Cristin (en forkortelse for Current Research Information SysTem in Norway) er datasystemet for det nasjonale registeret over forskningspublikasjoner og forskningsresultater i Norge.Systemet er et rapporteringssystem over forskningspublikasjoner, forskerkatalog, prosjekter, forskningsenheter og.

Foto: Øystein Horgmo, UiO. En ny rangering utarbeidet ved Institutt for informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, har sett på de 100 forskerne i Norge som har generert flest tellende publiseringspoeng gjennom de siste fem årene tilsvarande meir for at ILN samla sett skal nå måltalet ved UiO på 1,3 publikasjonspoeng per fagårsverk. I ILNs publiseringsstrategi bruker vi to ulike omgrep i skildringa av publiseringspoeng per årsverk: fagårsverk og forskarårsverk. I tråd med DBHs definisjon blir alle tilsett Publiseringspoeng. Ønsker du at publikasjonen skal få publiseringspoeng i Cristin-systemet? Hvis ja, bør du først sjekke om utgiver har rutiner for fagfellevurdering. Publiseringskanalen må oppfylle kravene som er satt av Universitets- og Høgskolerådet (UHR). Et nasjonalt register er utarbeidet over alle godkjente kanaler UiO er avhengige av at MN lykkes med sine søknader hos : eksterne finansiører. Ca 40% av UiOs Publikasjonspoeng: i tabellen har vi for hele perioden oppgitt publiseringspoeng iht beregningsmåten som ble innført i 2015. Vitenskapelige årsverk er pr. 1.10. Iht VIT-2. Norske universiteter sto for 20 049,8 av totalt 24 656,4 publiseringspoeng i Norge i 2017. Det tilsvarer 81,3 prosent. Universitetet i Oslo publiserer mest, og NTNU er på andreplass. Slik har det vært lenge, og UiO og NTNU ligger et godt stykke foran UiB. Det viser ferske tall fra Database for statistikk om høgre utdanning, DBH

Topper publiseringspoeng per årsverk i fire av fem å

Publiseringspoeng: Omstridt fordelingsverktøy - Uniforum

NTNU-professor skal lede arbeid med ESS-modul. Foto: Elin Iversen / NTNU «Social inequalities in health and their determinants» er valgt ut som en av to rundespesifikke moduler for runde 11 av European Social Survey (ESS) Nord universitet har den største veksten i publiseringspoeng per faglige årsverk fra 2017 til 2018. Det viser Tilstandsrapporten for høyere utdanning som ble offentliggjort onsdag. Fra å være nest dårligst med 0,5 publiseringspoeng per faglige årsverk i 2017, økte Nord universitet med 27,16 prosent til 0,64 publiseringspoeng per faglige årsverk i 2018 Då eg jobba i Studentparlamentet ved UiO, handla mykje av jobben min om publiseringspoeng og utrekning av sånne.Særlig brukte vi mykje tid på å finne ut korleis tellekantsystemet skulle fungere, og korleis vi skulle få UiOs forskarar til å gå over frå publisering av sine funn i såkalla nivå 1-tidsskrifter (typen aviser og artikler av lettere karakter) til nivå 2-tidsskrifter.

Jan Fridthjof Bernt har vært heldig med fakultetet, og betaler tilbake i form av publiseringspoeng i en alder av 72 år. Foto: UiB. Pensjonistene produserer. Produktiviteten er lavere enn ved det tilsvarende fakultetet ved UiO, men høyere enn ved NTNU s og UiTs medisinske fakulteter UiS er såleis på fjerdeplass, rett bak NTNU, som ligg på 22 prosent. UiB og UiO ligg noko høgare. Teknisk-naturvitskaplege fag på topp. Ikkje overraskande er det det største fakultetet ved UiS, Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet, som publiserer mest. Dei har sørga for 576,8 publiseringspoeng, om lag det same som året før Kvinner på publiseringstoppen: Elisabete Weiderpass: Direktør for IARC, som er kreftforskningsinstituttet i WHO (fra 1. januar 2019), tidligere forskningsleder i Kreftregisteret og medisinprofessor ved UiT. 85,5 publiseringspoeng (2015-2018).Er opprinnelig fra Brasil. Sigrid Blömeke: Senterleder ved Centre for Educational Measurement (CEMO) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved UiO. Publiseringspoeng. 960,4. Avlagte doktorgrader 2019. 36. Vårt oppdrag er å levere stadig ny kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er helt avhengig av. Våre studenter utdanner seg til jobber som handler om å møte mennesker, gi hjelp og omsorg, og utvikle løsninger for vår felles velferd Lotta Karin Snickare (Foto: UiO) Publiseringspoeng er vesentlig i akademia. Men ikke alt forskerne foretar seg er basert på en beregning av hva som vil gi maksimalt med publiseringspoeng. Og kanskje viktigere: systemet er ikke nødvendigvis hundre prosent rasjonelt, mener Snickare

fakultetet for perioden 2005 til 2008. Totalt har antallet publiseringspoeng økt med 12 % i løpet av perioden ved fakultetet, det er en svakere økning enn den vi finner for de tilsvarende fakultetene ved UiO, NTNU og UiT hvor tallene viser en vekst på hhv. 15 %, 21 % og 29 % Tiltaket skal bidra til at UiO når målsettingen om gjennomsnittlig 1,3 publiseringspoeng per vitenskapelig årsverk, samt at UiO øker andelen av publisering som får særlig høy internasjonalt synlighet og gjennomslag

UV på publiseringstoppen - Det utdanningsvitenskapelige

 1. Tallene for 2019-publikasjonene er nå klare og viser at UiB er på en soleklar tredjeplass i Norge etter UiO og NTNU, som ble mye større etter sammenslåingen. Ved UiB er det Mat.nat og MED som publiserer desidert mest. På vårt fakultet er det 3 institutter som publiserer mye: K2, IGS og K1
 2. Få informasjon om studiene ved Bjørknes Høyskole. Les mer om innholdet i studiene, nettstudier og hva du kan bruke studiene til
 3. Språk og litteratur, arkeologi og historie, filosofi og religion, teater, kunst og kultur: Dette er hovudområde for utdanning og forskning ved Det humanistiske fakultet
 4. Biblioteket er en ressurs for universitetets ansatte og studenter, men tilbyr også tjenester til enkeltpersoner, andre bibliotek og næringsliv
 5. For andre år på rad er UiS tredje best på publisering per vitskaplig tilsett, bare slått av UiO med 1,86 poeng og UiB med 1,49 poeng. NTNU ligger på 1,26 og UMB på 1,18
 6. Senter for tverrfaglig medieforskning (STM) har de mest produktive forskerne ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 32 medlemmer produserte i gjennomsnitt 2,2 publiseringspoeng i 2014. Det er mer en fire ganger så mye som HiOA forventer av sine faglige ansatte
 7. Men publiseringspoeng gir et for dårlig bilde av helheten, mener rektor Svein Stølen ved UiO. Oversikten over antall publiseringspoeng per forskerårsverk viser store ulikheter mellom de forskjellige institusjonene og selskapene i kunnskapssektoren

og tall for publiseringspoeng fra Nivå2-publikasjoner (oransje søyle). Minst 3 NFR-søknader er levert. KHM sendte i 2019 11 søknader til NFRs hovedfrist 10. april. To søknader ble jf nye muligheter i år sendt både FRIPRO og programutlysning. 8 søknader hadde intern prosjektleder, de 3 resterende hadde ekstern prosjektleder Publiseringspoeng MF har i mange år hatt svært god produksjon av poenggivende forskningsartikler og bøker. Nå er MF igjen på pallplass i antall publiseringspoeng per faglig tilsatt, sammen med Idrettshøgskolen og Misjonshøgskolen

Forskere får publiseringspoeng når de bidrar til forskningsresultater som blir publisert i godkjente fora. Problem - Det vil uansett ikke være aktuelt for UiO å offentliggjøre data på individnivå fra denne analysen, sier Bjørn Haugstad, forskningsdirektør ved UiO UiO ligger likevel høyest blant universitetene, med 1,18 publiseringspoeng per faglig ansatt. Samlet ligger universitetene i 2013 på nøyaktig ett publiseringspoeng per faglig ansatt. Det er verdt å merke seg at de tre nye universitetene UiA, UiN og UiS i 2013 skiller seg markert fra hverandre på denne indikatoren UiO har et system med rullerende årsplaner for de neste tre år. Planene skal sikre at UiOs sentrale årsplanstiltak blir fulgt opp gjennom tiltak på enhetene og i tillegg beskrive øvrige tiltak som beregningsmetode for publiseringspoeng hvor internasjonalisering blir tatt hensyn til, var de NTNU, UiO og UiT sto for den største veksten i antall publiseringspoeng. Flere utvekslingsstudenter: Antall innreisende utvekslingsstudenter som tar deler av sin utdanning i Norge har økt i perioden 2008-2010 fra ca 4800 til nesten 6000

UiO størst. Talet på publikasjonar på nivå 2 aukar òg. Dette er det høgste nivået. Framleis er det Universitetet i Oslo som er det største når det gjeld vitskapeleg publisering. Forskarar knytt til UiO fekk publisert 1435 artiklar på nivå 2 i fjor. NTNU hadde 958, og UiB som nummer tre hadde 737. Dette er ein auke frå året før UiO har som forventet økning i de resultatbaserte midlene innen forskning på 23,6 mill. kroner. UiO øker uttellingen for doktorgrader, EU- og NFR-midler, mens det er en nedgang i uttelling for publiseringspoeng. Utstyrsbevilgning i forbindelse med rehabilitering av sentrumsbygningene på 15,5 mill. kroner fases ut

UiO på publiseringstoppen Nyhet universitas

 1. Universitetet i Oslo (UiO)s høringsuttalelse til . Stjernø-utvalgets utredning . NOU 2008:3 Sett under ett - Ny struktur for høyere utdanning . Oppsummering av UiOs synspunkter . Stjernø-utvalget trekker innledningsvis opp en flott visjon for hva som skal kjennetegne høyere utdanning i Norge på 10-20 års sikt. UiO slutter seg til den
 2. imum 2 publiseringspoeng pr vitenskaplig ansatt (inkludert PhD-kandidatene). Status: STK organiserer forskningen fleksibelt i tematiske forskergrupper som kan bestå a
 3. grunnenhet, Institutt for privatrett ved UiO, utgjorde midler fra publiseringspoeng vel en tredjedel av totale inntekter for 2010. Igjen er det slik at «adressaten» er en annen enn registreringssystemet eller Cristin, hvis det Torvund gjerne vil oppnå, er å fjerne forfatternavn ved registrering av forskningspublisering
 4. Antall publiseringspoeng, beregnet ut fra publisering og doktorgrader, var 290 i 2018. Dette var en (UiO) om forskning og undervisning av medisinerstudenter. Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet har en stedlig leder som er vitenskapelig ansatt og rapporterer til instituttleder
 5. Oversikt over superbrukere ved UiO: UH: Universitetet i Stavanger: Suvada Veledar: E-post: Oversikt over superbrukere ved UiS: UH: Universitetet i Stavanger: Anita Berg: E-post: Oversikt over superbrukere ved UiS: UH: UiT - Norges arktiske universitet: Steinar Paulsen: E-post: Cristin-informasjon ved UiT: UH: Universitetet i Sørøst-Norge.

Publiseringspoeng: Omstridt fordelingsverktøy - Uniforu

publiseringspoeng etter tellekantsystemet. Jurid isk fakultet ved UiO, sistnevnte som d irektør (1998-2004 og 2009-2013). I disse årene har Butenschøn utmerket seg gjennom sitt omfattende arbeid med publikasjoner om temaer innen statsborger skap, nasjonsbygging, stats En oppgave Yohannes Yebabe Tesfay (31) gjorde i et masterkurs ved HiMolde, ble artikkel i nivå 2-tidsskriftet Transportation Research Part D: Transport and Environment. Prestasjonen blir verdsatt til tre publiseringspoeng i det såkalte tellekantsystemet og utløser en resultatbasert finansiering til opphavsinstitusjonen på rundt 100 000 kroner

SMR og NIFS i publiseringstoppen - jus

 1. NIH er best på publisering i 2016 \ Foto: NIH. I 2016 hadde NIH høyest forskningsproduksjon, målt i såkalte publiseringspoeng per faglige årsverk. Ferske tall fra Kunnskapsdepartementet viser at NIH hadde 2,52 poeng per vitenskapelig ansatt i fjor. Også i 2015 kom NIH på førsteplass i Norge, da med 2,15 poeng er ansatt
 2. fra forskere ved UiO og OUS i økende grad om å bidra til forskningen ved å gjøre litteratursøket for forskerne. Mange av de forskerne vi er i kontakt med mener det er bedre utnyttelse av tid og kompetanse at en ekspert på søk tar seg av litteratursøkingen, i stedet for at de selv skal lære seg å søke avansert. V
 3. ga publiseringspoeng i 2014, vil ikke gi poeng i 2015. Instituttledere påpekte at lederansvaret er å stimulere forskere men en sånn modell blir aldri 100 % rettferdig uansett. 2. Utlysning av stipendiatstillinger Forskningsdekanen informerte om at dekan har bestemt at stipendiat/postdoktorstillinger skal lyses ut
 4. dre vitenskapelige arbeider
 5. Iben Brinch Jørgensen og Kristian Bjørkdahl (UiO) har fått midler fra Fritt Ord og UiO til å opprette et nettmagasin for formidling av retorikkforsking. Magasinet baserer seg på et nettverk av retorikkforskere og retoriskere i hele Norge. Forventes å bli lansert i september 2020
Publisering av forskningsresultater | Norges idrettshøgskole

Publiseringspoeng. Rapportering i publikasjonsmodulen gir publiseringspoeng, som siden 2005 gir institusjonen bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet.Systemet er under utvidelse til å omfatte flere forskningsinstitusjoner (Universitet- og høgskolesektoren, helsesektoren og frittstående forskningsinstitusjoner) museum, UiO 93 1,67 2,41 Kulturhistorisk museum, UiO 53,4 1,16 1,84 Arkeologisk museum, UiS 26,6 0,85 2,14 : 2014) ved å foreslå en endring i beregningen av publiseringspoeng for vitenskapelige publikasjoner. Endringen er gjennomført av myndighetene med virkning fra rapporteringen fra 2015, jfr. Prop. 1 Vitenarkivet inneholder vitenskapelige artikler, doktoravhandlinger, masteroppgaver og enkelte bacheloroppgaver. USN Open Archive er en del av det nasjonale Brage-konsortiet som driftes av BIBSYS, der over 50 institusjoner samler sine publikasjoner Foto: UiO. Artikkelen fortsetter under annonsen Lønner seg uansett Doktorgradens Utdanningskvalitet måles gjennom en rekke variabler, som tallet på vitenskaplig ansatte per student, publiseringspoeng blant de ansatte og studentenes karakternivå fra videregående skole Idrettshøgskolen er best på publisering. Universitetet i Oslo produserer flest publiseringspoeng totalt, men må se seg slått av Norges idrettshøgskole når poengene deles på antall faglige ansatte

Publiseringspolitikk - NTN

Ein forskar bør ikkje målast i tal og poeng. Kor mange publiseringspoeng ein forskar har, bestemmer kor mykje tid og pengar han får. - Det er å blande saman kvalitet og talet på publikasjonar, meiner professor Øyvind Østerud I statsbudsjettet for 2017 er budsjettrammene satt slik at den samlede uttellingen for publiseringspoeng og inntekter fra EU, Forskningsrådet (NFR) og regionale forskningsfond (RFF) blir på samme nivå som uttellingen ville ha vært dersom dagens system for disse tre indikatorene hadde blitt ført videre. Nedenfor er en oversikt over satsene og de lukkede rammene for indikatorene. For. I likhet med UiO-rektor Ole Petter Ottersen etterlyste han en bredere analyse av de samfunnsmessige effektene av forskningen. De produserer 1,6 prosent av NTNU i publiseringspoeng (tall fra 2009: 42,2 publiseringspoeng versus 2546,4) og har et budsjett som tilsvarer 6,7 prosent av NTNUs

I 2013 gir eitt publiseringspoeng institusjonen 31 952 kroner. Det vil seia ein artikkel i eit tidsskrift på nivå 1. Ein artikkel i eit nivå 2-tidsskrift vil gi tre gonger så mykje, altså 95 856. Ein artikkel i ein antologi vil gi høvesvis 22 366 på nivå 1 og 31 952 på nivå 2 og tekniske utdanninger, eller for publiseringspoeng på ulike fagområder. For det andre må det være tilstrekkelig mange enheter til at resultatene har en viss reliabilitet i statistisk forstand. Jo flere variabler en ønsker å ta hensyn til i analysen, desto flere observasjoner trenger en for at resultatene skal ha statistisk utsagnskraft publiseringspoeng etter tellekantsystemet. Babylon er medlem av Norsk Tidsskriftforening. BABYLON Maktabi UiO/HiØ). Master- og phd-studenter ved Midtøsten-studier bidro også med studier og presentasjoner ved internasjonale konferanser som prosjektdeltagerne årlig deltok på I tillegg publiseres også (uten fagfellevurdering) populariserte utgaver av mer omfattende forskningsartikler, kortere notiser og bokanmeldelser. AGARICA inneholder bidrag på norsk, svensk, dansk og engelsk. Publisering i Agarica gir publiseringspoeng for vitenskapelige artikler i Norge. Ønsker du å abonnere på AGARICA OUS har årlig omtrent 2000 vitenskapelige artikler, og 3000 er involvert i forskningsaktiviteten i sykehuset. Her er noen nøkkeltall fra forskningen om hvem som er involvert, hvor pengene kommer fra og hva resultatet er. Av Pål Bakke Hva får vi når vi legger sammen ledere og enkeltpersoner med en vilje til å prioritere forskning, universitetstilknytnin

Database for statistikk om høgre utdanning - DB

Norges Blindeforbundet skal bygge førerhundskole i Ås. Arbeidet begynner i disse dager og beregnes ferdig i løpet av senhøsten 2021 UMB NTNU UniK UiS UiTø UiT UiB UiO. Viddi.no. Om oss Retningslinjer . Utdanning > Forsiden. Han er en av tre NTNUere blant de ti med flest publiseringspoeng i landet. Men en av de som som var med på å utarbeide tellekantsystemet mener slike opplistinger er ufornuftig bruk av systemet. (Fagpressenytt) [10.06.2017 00:13

Tener 10 millionar mindre på vitskapleg publisering - Uniforum

IHR kan ikke behandles som orienteringssak.Styret må ta de vanskelige diskusjonene og ta aktivt stilling til hva UiO skal være fremover.Lean som metode må analyseres, konsekvenser som målstyring og sentralisering avmakt må synliggjøres og diskuteres.NTL mener at universitetet har lite å lære av en fabrikk på 50-tallet (Toyota-metoden).Styret må derfor stanse Lean-prosjektet - slik. publiseringspoeng? Begrunn hvorfordu eventuelt ønsker å gjøre det Avhengig av formålet finnes en rekke muligheter: Man teller publikasjoner, uavhengig av nivå og medforfatterskap Man teller publiseringspoenget som medarbeideren har bidratt til, uten reduksjon for eksternt og/eller internt medforfatterskap Publiseringsaktivitet: Instituttet hadde i 2008 1,68 innrapporterte publiseringspoeng per tilsett. Prosjektet er nå finansiert for årene 2007-10 og gjennomføres i samarbeid med UiO, som tar et særlig ansvar for områdefagene Kjetil Jakobsen mente kravet om publiseringspoeng bar galt av sted: Kravet om nivå 2-publisering er ikke nøytralt i forhold til hva slags kunnskap som produseres. Kunnskapen om det norske samfunnet som spesialiserte økonomer internasjonalt vil kunne interessere seg for, er svært forskjellig fra hva Finansdepartementet, Stortinget, organisasjonene og den norske samfunnsdebatten etterspør.

Publiseringspolitikk - NTNUUiA leverer sterkt både på forskning og studenterKhronoHelhetlig tankegang om medisinstudiet

publiseringspoeng, beregnet ut fra publisering og doktorgrader, steg fra 228 i 2015 til 277 i 2016. Akershus universitetssykehus som tidligere lå lavest i poeng av de norske universitetssykehusene har med dette passert både Stavanger universitetssykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge Gjennomsnittet for universitetene - de som var universitet i 2017 - er 1,31 publikasjonspoeng. Gjennomsnittet blir løftet av UiB og UiO, mens UiA ligger likt med UiS og rett bak NTNU. UiT har 0,99 publikasjonspoeng per UFF-årsverk, mens OsloMet - i fjor Høgskolen i Oslo og Akershus - har 0,75 publikasjonspoeng per UFF-årsverk Universitetet i Oslo Deres ref Vår ref Dato 200608101 21.12.06 Statsbudsjettet for 2007 kap. 271 - Tildelingsbrev 2007 for Universitetet i Osl innhentet data for relevante fakulteter/institutter ved UiO, NTNU, og UiT for å gi et komparativt perspektiv på publiseringsvirksomheten ved UiB i forhold til de andre breddeuniversitetene. Vi har tatt utgangspunkt i dataene over antall publiseringspoeng og ikke antall publikasjoner For når forskere skriver artikler og monografier, utløser det publiseringspoeng. Forskerforbundet mener UiO forskjellsbehandler unge forskere som har opplevd forsinkelser på grunn av covid-19-pandemien. Forskerforum 29.10.2020. Filter Nyheter felt for sak om NTNU-Eikrem andre universitetene hadde DMF den nest største økningen i BOA fra 2006 til 2007, etter UiO. DMF Av aktivitetsvekst er publiseringspoeng(Fig 2), antall ph.d grader pr år(Fig 3) og formidlingsaktiviteten gode indikatorer på utviklingen de senere år. Publiseringspoeng

 • Vhs hochtaunus.
 • Digitalisering ks.
 • Lim til slim søstrene grene.
 • Konsulatet i pattaya.
 • Hva er muskelaktivering.
 • Fine norske sanger.
 • Sparebank 1 logg inn.
 • Still loving you lyrics.
 • Endetarmen anatomi.
 • Friskt blod i avføring barn.
 • Joshua vs parker stream free.
 • O spigset & l slørdal grunnleggende farmakokinetikk likevekt tidsskr nor lægeforen 2005 125 1344 5.
 • Dramaturgisk analyse goffman.
 • Hvem har blokeret mig på instagram.
 • Hva kjennetegner en player.
 • Fährhaus meersburg veranstaltungen.
 • Typhoon noru.
 • Pico alexander height.
 • Runzelblättriger schneeball steckbrief.
 • Karl who meaning.
 • Handelshuset førde.
 • Mrsa provtagning stockholm.
 • G3 black snus.
 • Utdyping av bekk.
 • Kopi av fagbrev sogn og fjordane.
 • Kronos titan ledig stilling.
 • Klage på bad ved boligkjøp.
 • Prinz clipart.
 • Michelingubbe pris.
 • Gut angezogen trotz übergewicht.
 • Nco club 76149 karlsruhe.
 • Dypeste fridykk.
 • Sølvsmed stavanger.
 • Wandtattoo bvb stadion.
 • Mußbach triathlon 2018.
 • Rillestrikk.
 • Glykolyse forenklet.
 • Skinnvotten figurer.
 • Bohéme online.
 • Lucian build s7.
 • Bahia feliz weather.