Home

Afp fra folketrygden

Du kan ikke få AFP i offentlig sektor i kombinasjon med alderspensjon, uføretrygd, gjenlevendepensjon eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Du kan ha rett til AFP hvis du sier ifra deg disse ytelsene. Du kan ikke motta AFP fra offentlig sektor hvis du mottar eller har mottatt AFP fra privat sektor Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor fra 2011 Privat AFP er en pensjonsordning for deg som er ansatt i en privat bedrift med en tariffavtale som har AFP som en del av avtalen. Denne pensjonsytelsen kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Publisert 01.12.2019 | Sist endret 09.12.2019. Tar du ut full alderspensjon fra folketrygden eller fra en AFP-ordning hele året og pensjonen er over 198 200 kroner, trappes skattefradraget ned med: 15,3 prosent av samlet pensjonsinntekt over 198 200 kroner til og med 297 900 kroner. 6,0 prosent av samlet pensjonsinntekt mellom 297 900 kroner og 543 649 kroner AFP utgjør forenklet sett omtrent det samme som en alderspensjon fra folketrygden ved 67 år. Forskjellen er at AFP ikke levealdersjusteres. All pensjonsgivende inntekt i folketrygden blir lagt til grunn for beregningen

Søknadsskjema for AFP finner du nedenfor. Papirsøknadsskjema. Søker du på papirskjema, uten å ha startet uttak av alderspensjon fra folketrygden, må du sende to søknader; en til NAV om alderspensjon i folketrygden, og en til Fellesordningen for AFP om AFP. Papirsøknadsskjema finner du her AFP og alderspensjon fra folketrygden. For å ta ut AFP før fylte 70 år, må du også ta ut alderspensjon fra folketrygden (helt eller delvis). I motsetning til alderspensjon som kan tas ut gradert, er AFP i privat sektor en ytelse som ikke kan graderes Fra 2010 kom det nytt regelverk for opptjening av alderspensjon i folketrygden. Du som er født i perioden 1954 til og med 1962 vil tjene opp alderspensjon både etter gammelt og nytt regelverk. I Din pensjon kan du beregne pensjonen din å se hvordan den vil bli fordelt på gammelt og nytt regelverk. Eksempler på beregning av pensjon

I nettjenesten Din pensjon kan du beregne din fremtidige pensjon fra folketrygden, eventuell AFP og tjenestepensjon fra de største private og offentlige leverandørene. Du kan fortsette å tjene opp pensjon hvis du fortsetter i arbeid samtidig som du tar ut pensjon. Du kan tjene opp pensjon fram til og med det året du fyller 75 år Alderspensjon fra folketrygden er en ordning som sikrer deg inntekt når du blir pensjonist. Alderspensjonen er fleksibel og du kan tidligst starte uttak av alderspensjon fra måneden etter du fyller 62 år. Du kan fritt kombinere arbeid og pensjon uten at pensjonen din blir redusert AFP (Avtalefestet pensjon)-ordningen i privat sektor gikk i 2011 fra å være en tidsbegrenset pensjonsordning for arbeidstakere i alderen 62 og 67 år, til å bli et livsvarig tillegg til den fleksible alderspensjon fra folketrygden. Den gamle AFP-ordningen for ansatte i det private ble utfaset i 2015 AFP er en livsvarig ytelse i tillegg til pensjon fra folketrygden Folketrygden er en obligatorisk forsikringsordning for alle som er bosatt i Norge. Folketrygden gir økonomisk stønad ved sykdom, svangerskap og fødsel, arbeidsløshet, alder, uførhet, dødsfall og tap av forsørger. Mer om Folketrygden Han har rett på alderspensjon fra folketrygden og den ferske obligatoriske tjenestepensjonen som ble innført fra 2006. Han har ennå ikke bestemt seg for om han skal starte pensjonsuttaket nå. Tidlig uttak lønnsomt ved levealder opp til 91 år.Uttak folketrygd og AFP fra 62 år og full jobb til 67 år:.

De fleste tar fremdeles ut pensjon ved 67 år - Magma

Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sekto

Selv om du jobber i en bedrift med tariffavtale med AFP-bilag må visse krav til arbeidsforholdet være oppfylt for at du kan få AFP. Vilkårene vurderes ved to tidspunkter; 62-årsdagen din og datoen du vil ta ut AFP fra (uttakstidspunktet) Hei, Pål Magne! Ved fylte 67 år går din AFP over til alderspensjon fra Statens pensjonskasse. Første utbetaling av alderspensjon er første måned etter fylte 67, og forutsetter at du samtidig tar ut pensjon fra folketrygden. Pensjonen fra Folketrygden må du starte utbetalingen av selv, dette skjer ikke automatisk

Alderspensjonen fra folketrygden kan kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen reduseres. Regulering av pensjonen. Alderspensjon under utbetaling blir regulert i samsvar med lønnsøkningen og deretter fratrukket en fast faktor på 0,75 prosent. Dette gir en økning i pensjonen tilsvarende om lag gjennomsnittet av lønns- og prisstigningen AFP 62-65. AFP ved 62 år tilsvarer det du ville fått i alderspensjon fra folketrygden, uten levealdersjustering, som om du hadde fortsatt i arbeid fram til 67 år. I tillegg får du et AFP-tillegg på 1 700 kroner per måned. Dette tillegget får du uavhengig av om du har hatt hel- eller deltidsstilling. AFP 65-6

Fleksibelt pensjonsuttak. Du kan ta ut pensjon fra 62 år, hvis du har høy nok inntekt. Les mer om alderspensjon her. Du har rett til fleksibel pensjonering, det vil si at du kan begynne å ta ut pensjon fra du er 62 år til du er 75 år. Etter at pensjonen fra gammelt system er beregnet, blir denne pensjonen endelig bestemt av forholdstallet Offentlig AFP beregnes på ulike måter avhengig av din alder. Hvis du er mellom 62 og 65 år, er offentlig AFP lik den folketrygden du ville ha fått dersom du hadde arbeidet til 67 år, pluss et AFP-tillegg på 20 400 kroner i året. Hvis du er mellom 65 og 67, vil offentlig AFP bli beregnet ut i fra det som gir deg høyest pensjon av Pensjonen fra folketrygden betales fullt ut, mens offentlig tjenestepensjon reduseres etter bestemmelsene i samordningsloven. Det er ikke samordning mellom tjenestepensjon i privat sektor og folketrygden. AFP. I offentlig sektor er AFP fortsatt en ordning for å slutte helt eller delvis i arbeid mellom 62 og 66 år alderspensjonen fra folketrygden. Forhold som kan utelukke AFP Arbeidstakere som i de siste årene før fylte 62 år har fått utbetalt pensjon, ventelønn eller lignende ytelser fra nåværende eller tidligere arbeidsforhold, kan miste retten til AFP dersom denne ytelsen i løpet av et år overstiger 1,5 G. Det er gitt nærmere regle

Ny AFP vil gjelde offentlig ansatte født i 1963 eller senere. Du skal kunne starte uttak av AFP når du er mellom 62 og 70 år. AFP skal bli en livsvarig ytelse som kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon. Du må oppfylle visse vilkår for å ha rett til livsvarig AFP. Det skal være mulig å kombinere AFP og jobb AFP beregnes med utgangspunkt i inntekt i alle år med pensjonsgivende inntekt i folketrygden frem til fylte 62 år. Årlig pensjon beregnes ut fra 0,314 prosent av pensjonsgivende inntekt i folketrygden hvert år, oppregulert med veksten i folketrygdens grunnbeløp fram til uttaksalder, for alle inntektsår frem til 62 år I lønnsforhandlingene i 2008 ble det forhandlet om endringer i AFP-ordningen for å tilpasse den til de nye prinsippene i folketrygden. Resultatet ble en omlegging fra en tidsbegrenset tidligpensjonsordning til en livsvarig tilleggspensjonsordning, forteller pensjonsekspert Solie Ny AFP er utformet som et livsvarig påslag (tillegg) til alderspensjonen fra folketrygden. AFP-påslaget kan tidligst tas ut fra 62 år. Den årlige pensjonen blir høyere desto senere pensjonen blir tatt ut. I motsetning til dagens AFP, kan ny AFP i privat sektor kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen avkortes Avtalefestet pensjon (AFP) er et alternativ for deg som ønsker å trappe ned eller avslutte ditt yrkesaktive liv før ordinær aldersgrense. Du kan velge hel eller delvis nedtrapping - og gjennom Statens pensjonskasse er du sikret en god ordning

Avtalefestet pensjon (AFP) - Person - www

 1. Vi sørgjer for at AFP mellom 65 og 67 år blir rekna ut etter den ordninga som gjev deg høgast pensjon, så framt du oppfyller krava både i folketrygden og i SPK. Logg deg inn og rekn ut kor mykje du vil få i pensjon
 2. stenivå (garantipensjonsnivået)
 3. Overgangen fra gamle til nye samordningsregler Er du født mellom 1954 og 1962 vil du ha opptjening i folketrygden etter både gammel og ny opptjeningsmodell. Overgangen fra gammel til ny opptjeningsmodell skjer gradvis, over 10 år. Reglene for samordning legger også opp til en gradvis overgang mellom nye og gamle samordningsregler
 4. AFP for ansatte i offentlig sektor legges om fra en tidligpensjonsordning (fra 62 til 67 år) til en livsvarig påslagsordning som kommer i tillegg til folketrygden. De som er født i 1962 eller tidligere skal beholde gammel AFP-ordning
 5. Om skattefradrag for pensjonsinntekt, se Skattefradrag for mottakere av alderspensjon fra folketrygden eller AFP. Har du spørsmål om beregning av pensjon, pensjonsoppgaven og fleksibelt uttak av alderspensjon, må du ta kontakt med NAV
 6. AFP. Det gjelder særlige regler for inntekt ved siden av AFP, og de er forskjellige for statlig og kommunal sektor. Har du AFP fra privat sektor har ikke arbeidsinntekt noen betydning for AFP-beløpet. Med AFP fra offentlig sektor har du et toleransebeløp på inntil 15 000 kroner uten at AFP blir redusert, men det er ikke det samme som et.

AFP tilsvarer alderspensjonen du ville ha fått fra folketrygden dersom du hadde fortsatt i stillingen frem til fylte 67 år. Dette kalles «folketrygddelen av AFP». I tillegg får du et AFP-tillegg på kr 20 400 pr år. AFP fra 65 til 67 år. AFP fra 65 år kan bli beregnet som alderspensjon fra pensjonsordningen Pensjon fra Folketrygden vil ikke bli redusert hvis du jobber ved siden av. AFP. Har du AFP fra privat sektor har ikke arbeidsinntekt noen betydning for AFP-beløpet. Hvis du jobber i offentlig sektor har du et toleransebeløp på inntil 15.000 kroner uten at AFP blir redusert For å få rett til AFP må arbeidstaker i minst sju av de siste ni årene før fylte 62 år ha vært omfattet av AFP-ordningen. Det innebærer at man fra fylte 53 år bør ta en vurdering av mulige konsekvenser for fremtidig AFP før man inngår en fratredelsesavtale, dersom man er omfattet av AFP-ordningen Folketrygden skal videre bidra til utjevning av inntekt og levekår over den enkelte persons livsløp og mellom grupper av personer. Folketrygden skal også bidra til hjelp til selvhjelp. Folketrygdloven er inndelt i ni deler: Del I omfatter lovens formål og definisjoner og gir bestemmelser om medlemskap i folketrygden

Folketrygden kan tas ut gradert fra 20 prosent mens AFP er ugradert. AFP blir levealdersjustert etter de samme prinsipper som i folketrygden - jo senere den tas ut, jo høyere blir pensjonen. AFP beregnes på grunnlag av all arbeidsinntekt du har hatt, uansett hvor lenge du har vært i ordningen Mens AFP i privat sektor er en livslang pensjon, kan du i offentlig sektor få AFP fra du er 62 år til du er 67 år. Mellom 62 og 65 år vil AFP tilsvare alderspensjonen fra folketrygden, som om du hadde fortsatt i stillingen fram til 67 år. Du vil også få et AFP-tillegg på 20 400 kroner i året AFP i offentlig sektor beregnes som 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13-61 år. AFP skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år som en livsvarig ytelse. Ved uttak beregnes årlig AFP ved å benytte folketrygdens delingstall. Ny AFP skal reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden AFP mellom 62 og 64 år vil omtrent utgjøre den alderspensjonen du hadde fått fra folketrygden ved 67 år, uten levealdersjustering. Du får også et AFP-tillegg på inntil 20 400 kroner per år. For å ta ut AFP fra måneden etter fylte 62 år må du fylle en del vilkår Alle som bor eller jobber i Norge opparbeider rett til alderspensjon fra folketrygden. Alle som er født etter 1962 tjener opp 18,1 prosent i pensjon i året, av pensjonsgivende inntekt (lønn) fra første krone, opp til 7,1 G (ca 710.000 kroner) fra du er 13 til 75 år

Skattefradrag for mottakere av alderspensjon fra

Det er mulig ta ut alderspensjon fra folketrygden, tjenestepensjonsordninger og AFP allerede fra 62 år. I folketrygden må opptjent pensjon ha en viss størrelse for at du kan ta ut pensjon før 67 år. Du kan stort sett fortsette å arbeide samtidig som du tar ut pensjon,. AFP i offentlig sektor. Er du født før 1963 er avtalefestet pensjon (AFP) en tidligpensjonsordning for deg mellom 62 og 67 år. Velger du å ikke ta ut AFP blir denne fordelen borte, i motsetning til for eksempel folketrygden som vokser dersom du venter med å ta den ut Hvis du får nedsatt arbeidsevne på grunn av «sykdom, skade eller lyte», kan du få innvilget uføretrygd fra folketrygden. Det kan være flere spørsmål som en gjerne vil ha svar på når en får innvilget uføretrygd, eller før en eventuelt søker om uføretrygd. Vi skal ta for oss de viktigste tingene du bør vite om [ Alderspensjon fra folketrygden kan ikke tas ut samtidig, og det er ikke mulig å arbeide samtidig som man tar ut AFP, uten at AFP avkortes. I privat sektor gir AFP en livsvarig utbetaling som kan tas ut samtidig med, og uavhengig av, alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen. Ikke alle som går av med pensjon, har rett på AFP

Dette må du vite om overgangen fra AFP til alderspensjon

Avtalefestet pensjon (AFP) - offentlig tjenestepensjon

 1. dre man har særaldergrense i tjenestepensjonsordningen AFP i offentlig sektor; Svein Sannes Avdelingsdirektør NAV Pensjo
 2. Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor blir endret fra og med 1963-kullet. Den blir endret fra en førtidspensjon som kan tas ut fra 62 til 67 år, til en livsvarig pensjon vi kaller for AFP-livsvarig
 3. Utbetalingen av AFP vil fortsette selv om du stopper eller endrer utbetalingen fra folketrygden. Dette bør du tenke på med AFP. 2. Alderspensjon fra folketrygden/NAV. Pensjon fra folketrygden har lavere beskatning enn annen pensjonsinntekt opp til et visst nivå. Utbetalingen av alderspensjon fra folketrygden er livsvarig men du kan starte.
 4. Diverse ytelser utelukker rett til AFP. Det kan være av typen annen AFP (offentlig/privat) eller uførepensjon fra folketrygden etter fylte 62 år. Førtidspensjon, gavepensjon eller ventelønn fra arbeidsforhold de tre siste årene før fylte 62 år kan også være ødeleggende. Kommentar: Her kan det være rekkefølgen som avgjør
 5. Alderspensjonen din fra SPK samordnes med alderspensjonen fra folketrygden. En ordinær sats for personer med partner som har inntekt over 2G eller alderspensjon, uføretrygd eller AFP og en høy sats for alle andre. Garantipensjonen vil komme til utbetaling for personer med middels og lavere opptjening
 6. AFP fra fylte 62 år er i sin helhet basert på opptjening i folketrygden, og beregnes av NAV (Folketrygdberegnet AFP). Din AFP vil som hovedregel svare til den alderspensjonen du ville fått fra folketrygden dersom du hadde fortsatt i stillingen til 67 år. I tillegg får du et AFP-tillegg på kr 1700 pr. måned. Fra 65 år vurderes.

Sok AFP - Fellesordningen for AFP

 1. Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon skal også samordnes med AFP fra privat sektor. Hvis du mottar privat AFP i tillegg til alderspensjon fra folketrygden, gjøres det samordningsfradrag for 15 prosent av din private AFP. Hvis tjenestepensjonen ikke er fullt opptjent, blir fradraget for privat AFP tilsvarende redusert. Individuell garant
 2. st 30 år)
 3. AFP i privat sektor er en livsvarig pensjon som du kan ta ut fra du fyller 62 år, dersom vilkårene er oppfylt. Ønsker du å ta ut AFP må du også ta ut alderspensjon fra folketrygden (helt eller delvis). På samme måte som alderspensjon fra folketrygden kan du ta ut AFP samtidig som du fortsetter å jobbe. Les mer om AFP her
 4. Mange benytter seg av denne muligheten og mottar alderspensjon fra folketrygden og ny AFP i privat sektor, mens de fortsatt står i jobb. Årlig pensjon blir imidlertid lavere hvis man gjør dette.
 5. st 60 prosent når du tar ut AFP. Velger du dette alternativet, blir pensjonen din redusert i forhold til hvor mye du jobber

Hva er AFP - Fellesordningen for AFP

 1. Størrelsen på din AFP avhenger av den pensjonsgivende inntekten du har hatt mellom fylte 13 og 61 år. I likhet med alderspensjon fra folketrygden blir din månedlige AFP-utbetaling større dersom du venter med å ta ut AFP, fordi den forventede utbetalingen fordeles på færre år. Denne effekten opphører for AFP ved fylte 70 år
 2. st vil være sikret
 3. AFP I PRIVAT SEKTOR. AFP-ordninger i privat sektor er endret fra 2011. Nå blir AFP gitt som et livsvarig tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Hvis du vil ta ut AFP i privat sektor, må du samtidig søke om å få innvilget alderspensjon fra folketrygden. Du kan jobbe så mye du vil uten at pensjonen din blir redusert
 4. AFP opptjenes med 4,21 % av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13-61 år. AFP pensjonen beregnes ved å benytte folketrygdens delingstall. AFP pensjonen reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden. G står for folketrygdens grunnbeløp, som justeres en gang i året. Per 1.5.2019 er den på 99 858 kroner
 5. I den offentlige AFP-ordningen utbetales AFP i stedet for annen pensjon fra 62 år og fram til man når aldersgrensen, enten 65 eller 67 år. I privat sektor er AFP en livsvarig ytelse, som kommer som et tillegg til penger fra tjenestepensjon og/eller folketrygden
 6. Eksempler på alderspensjon fra folketrygden for en arbeidsfør og en ufør: En person født i 1954, startet i jobb som 22-åring og har jobbet fram til han er 62 år før han går av. Han har hatt en gjennomsnittlig årslønn på 5,5 G, tilsvarende om lag 550 000 kroner
Pensjonen din – mindre enn du tror – Norsk

Offentlig AFP får du altså kun fra du er 62 år til du blir 67. AFP skal dekke den delen av lønna som forsvinner ved at du trapper ned stillingen, og gjelder helt til du går av med ordinær alderspensjon. Du kan ha arbeidsinntekt ved siden av AFP, men det kan føre til at AFP-en blir redusert hvis du ikke passer på AFP i offentlig sektor beregnes som 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13-61 år. AFP skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år som en livsvarig ytelse. Ved uttak blir ny offentlig AFP levealderjustert ved hjelp av delingstall årlig, i likhet med alderstrygd fra folketrygden Uttak av AFP forutsetter riktignok at du slutter helt eller delvis i arbeid, mens alderspensjon fra folketrygden fritt kan kombineres med jobb. Som offentlig ansatt bør du også ta hensyn til hvordan tjenestepensjonen din blir påvirket av valget av uttaksalder

Alderspensjon for deg født mellom 1954 og 1962 - NA

Uttak av alderspensjon - Person - www

Vi skiller mellom uføretrygd fra folketrygden og uførepensjon fra arbeidsgiver. Denne artikkelen omfatter kun folketrygdens uføretrygd. Uførepensjon er en valgfri ordning for bedrifter i privat sektor. Les mer om uførepensjon fra arbeidsgiver. Folketrygdens uføretrygd er utformet slik at det skal lønne seg å forsøke seg i arbeid Den totale pensjonen din består av alderspensjon fra folketrygden, arbeidsgivers sparing (tjenestepensjon) og AFP (avtalefestet pensjon)- hvis arbeidsgiveren din tilbyr det. Hvis du sparer på egen hånd, kommer dette i tillegg. Opptjening til alderspensjon fra folketrygden skjer i henhold til nye regler i pensjonsreformen fra 2011 ektefelletillegg fra folketrygden til mottakere av alderspensjon og AFP når virkningstidspunktet for ektefelletillegget er før 1. januar 2011 Har du kun minstepensjon sikrer fradraget at du ikke skal betale skatt av pensjonen

AFP i kombinasjon med andre ytelser - Sandnes kommunale

AFP fra folketrygden. Framtidige år til og med året du fyller 66 år regnes med. Det er arbeidsinntekten du har hatt tidligere som er avgjørende for størrelsen av AFP. Inntekten finner du hvert år omregnet til såkalte pensjonspoeng på skatteseddelen din. FELT Du får vite mer om alderspensjon fra folketrygden på www.nav.no. Du kan også ringe NAV Kontaktsenter Pensjon på telefon 55 55 33 34. Norsk Pensjon AS Postadresse: Postboks 2571 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Finansnæringens Hus, Hansteens gt. 2 post@norskpensjon.n AFP svarer til den alderspensjonen du ville ha fått fra folketrygden, pluss et AFP-tillegg på maksimalt kr 20.400 pr år dersom du hadde fortsatt i stillingen frem til fylte 67 år. AFP fra 65 år kan bli beregnet som alderspensjon fra pensjonsordningen i PKH. Pensjonen blir 66 prosent av pensjonsgrunnlaget (normalt den faste sluttlønnen) Det er ikke mulig å ta ut gradert uttak av AFP. Samtidig uttak av alderspensjonen fra folketrygdens alderspensjon kan imidlertid være gradert. For å kunne starte uttak av AFP og alderspensjon fra folketrygden før 67 år må opptjeningen være høy nok. Kravet er at pensjonsnivået ved 67 år (inkl. livsvarig del av evt

Stein Reegards Afp Presentasjon

Alderspensjon - NA

• Alderspensjonen fra tjenestepensjonsordningen skal reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden. • De som har minst ett års samlet tjenestetid, får en oppsatt rett til alderspensjon fra den nye påslagsordningen. • AFP for ansatte i offentlig sektor legges om fra en tidligpensjonsordning. Dersom man i dag har ytelsesbasert, pensjon vil man motta et beløp i måneden i tillegg til den pensjon man får fra folketrygden (eventuelt AFP). Dette beløpet er i utgangspunktet bestemt av arbeidsgiver på forhånd, da man i avtalen sier at man skal sørge for at de ansatte skal ha eksempelvis 60 - 66% av sluttlønn

Slik får du 160 000 mer i pensjonAvtalefestet pensjon (AFP) - Sandnes kommunale pensjonskasse

AFP i privat sektor - Smarte Penge

Med fleksibel alderspensjon fra folketrygden kan du jobbe så mye du vil uten at pensjonen fra folketrygden blir redusert. Dette betyr at det er mulig å ta ut alderspensjon fra folketrygden allerede når du fyller 62 år. AFP fra 62 til 65 år gir en årlig utbetaling til Mette på 288 165 kroner Lov om AFP for medlemmer av Statens pensjonskasse. b) Full pensjon tilsvarer ugradert uførepensjon som pensjonisten ville fått beregnet etter reglene i folketrygdloven kapittel 3, slik de lød før lov 16. desember 2011 nr. 59 om endringer i folketrygdloven trådte i kraft, likevel slik at grunnpensjon fastsettes etter reglene i folketrygdloven § 3-2 Alderspensjon fra folketrygden blir beregnet på akkurat samme måte uansett hvor du jobber. Her er det i så fall bare forskjell i lønnsnivå som spiller inn. Når du bytter jobb, kan du derimot få vesentlige endringer i dine rettigheter til tjenestepensjon og eventuell AFP (avtalefestet pensjon) Opptjening etter de nye opptjeningsreglene skal skje fra 1. januar 2020. De som er født i 1962 eller før vil beholde dagens ordning. De nye reglene innebærer at offentlig tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte skal legges om til livsvarige påslagsordninger som kommer i tillegg til folketrygden

Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere - KLP

Hva er privat AFP? - Finansportale

Det kan heller ikke tas ut avtalefestet pensjon samtidig med alderspensjon fra folketrygden. Er det tatt ut alderspensjon fra folketrygden, må den stanses før det gis avtalefestet pensjon. Det kan heller ikke ytes avtalefestet pensjon etter loven her til en person som mottar eller har mottatt avtalefestet pensjon etter AFP-tilskottsloven De som arbeider i en bedrift med tariffavtale hvor AFP inngår kan ta ut avtalefestet pensjon - tidligst fra fylte 62 år. AFP er inkludert i tariffavtaler i både privat og offentlig sektor. Det er flere krav som må oppfylles for å benytte AFP. Det betyr at ikke alle kan ta ut AFP, selv om de jobber i en bedrift med AFP i privat sektor med tariffavtale I lønnsforhandlingene i 2008 forhandlet man om endringer i AFP-ordningen for å tilpasse den til de nye prinsippene i folketrygden, og resultatet ble en omlegging fra en tidsbegrenset. Dagens AFP ble avtalt i oppgjøret 2008, og innfaset fra 2011. Da gikk privat AFP fra å være en tidligpensjonsordning til en livsvarig ytelse. Endringen ble gjort fordi AFP skulle tilpasses den nye fleksible alderspensjonen i folketrygden. I 2008 ble det også avtalt at privat AFP skulle evalueres senest i 2017

Avtalefestet pensjon (AFP) er en pensjonsordning for ansatte i bedrifter som er medlemmer og betaler til AFP-ordningen. Det var i 1988 at LO krevde en slik ordning. LO og NHO ble under tariffrevisjonen enige om en ordning der de ansatte kunne ta ut pensjon fra fylte 66 år, mens folketrygden utbetaler pensjon fra 67 år. Senere har LO og NHO forhandlet seg frem til en lavere pensjonsalder Avtalefestet pensjon, eller AFP, er for deg mellom 62 og 67 år som enten ønsker å trappe ned arbeidet eller slutte å jobbe helt. Har du tatt ut AFP og nærmer deg 67 år, må du selv søke om alderspensjon fra folketrygden. Du vil nemlig fort merke om du har glemt å søke, ved at pengene uteblir

Du kan også kombinere en delvis uførepensjon fra pensjonskassen med avtalefestet pensjon, men du kan ikke samtidig få uførepensjon fra folketrygden. Beregningen av AFP. Fra 62 år og fram til 65 år får du en pensjon som er like stor som den alderspensjonen du ville fått fra folketrygden om du hadde fortsatt i arbeid fram til 67 år Størrelsen på AFP. Fra 62 år og fram til 65 år får du en pensjon som er like stor som den alderspensjonen du ville fått fra folketrygden om du hadde fortsatt i arbeid fram til 67 år. Dessuten får du et avtaletillegg som for tiden er kr 1.700,- pr. mnd. Beregningen foretas av NAV Pensjon, men blir utbetalt fra pensjonsordningen

Nei, verken alderspensjon fra folketrygden, privat AFP eller privat tjenestepensjon blir redusert, selv om du har arbeidsinntekt ved siden av. Offentlig tjenestepensjon - Ny ordning fra 2020 Alle arbeidstakere i offentlig sektor (stat og kommune) har offentlig tjenestepensjon Medlemmet har minst halve året utført omsorgsarbeid for en syk, en funksjonshemmet eller en eldre person som selv er medlem i eller mottar pensjon fra folketrygden. Omsorgsarbeidet må utgjøre minst 22 timer pr. uke. Dersom omsorgsarbeidet tar slutt på grunn av varig institusjonsopphold eller dødsfall, opptjenes det samme beløpet selv om omsorgsarbeidet avsluttes før halve året er gått Velger du derimot å gå av når du fyller 62 år, vil AFP bli utbetalt fra m til du fyller 67 og du får utbetalt tjenestepensjon fra Folketrygden. I hovedsak kan du ikke jobbe samtidig som du mottar AFP-utbetaling når du er i offentlig sektor. Les også: Reddet huset med Lotto-penger. Slik får du uføretrygd . Disse har ikke krav på feri Fra 1. januar 2011 er AFP-ordningen i privat sektor endret fra å være en tidsbegrenset pensjonsordning mellom 62 og 67 år, til å bli et livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon. Ny AFP i privat sektor gir deg muligheten til å kombinere arbeid og AFP uten at pensjonsytelsene dine reduseres Du kan ikke ta ut AFP samtidig med pensjon fra folketrygden. Pensjonens størrelse. Pensjonens størrelse avhenger av om du er under eller over 65 år. Fra 62-64 år. AFP blir beregnet etter folketrygdens regelverk, samt et AFP-tillegg som utgjør kr 20 400 pr. år, og eventuelt et tillegg for forsørget ektefelle

Det fremgår av avtalen at AFP skal være en livsvarig pensjon som kommer i tillegg til tjenestepensjon og pensjon fra folketrygden. Den nye AFP-ordningen i offentlig sektor er bygget opp etter samme prinsipper som AFP-ordningen i privat sektor. Dermed risikerer man ikke å tape AFP-rettigheter hvis man bytter jobb mellom offentlig og privat. AFP-pensjonen utbetales i tillegg til alderspensjon fra folketrygden og er livsvarig. Tar du ut AFP før 67 år, vil pensjonen være høyere før 67 år enn etter. Ordningen gjelder tidligst fra du er 62 år. Les mer om fordeler og ulemper med tidlig uttak For å kunne ta ut offentlig AFP må du være ansatt hos en statlig arbeidsgiver eller hos en arbeidsgiver som er tilsluttet en tariffavtale, hvor AFP inngår i denne tariffavtalen. Er du født før 1963, kan du ta ut offentlig AFP når du er mellom 62 og 67 år, men ikke samtidig med alderspensjon fra folketrygden Det er et vilkår for rett til uføretrygd at vedkommende har vært medlem i folketrygden i de siste tre årene fram til uføretidspunktet, se § 12-8.Ved vurderingen av om vilkåret er oppfylt, ses det bort fra perioder med tjeneste i internasjonale organisasjoner eller organer som staten Norge er medlem av, yter økonomisk bidrag til eller har ansvar for å bidra til bemanningen av Tidlig uttak av pensjon fra offentlig sektor. Er du i offentlig sektor er det litt annerledes enn i privat sektor, men hovedreglene er de samme; du kan starte utbetalingen fra folketrygden etter 62 år. Når det gjelder tjenestepensjonen er det for mange mer relevant å benytte seg av offentlig AFP fra 62 år

I den offentlige AFP-ordningen utbetales AFP i stedet for annen pensjon fra 62 år og fram til du når aldersgrensa, enten 65 eller 67 år. Pensjonsreformen gjorde helt om på AFP i privat sektor. Nå er AFP i privat sektor en livsvarig ytelse, som kommer som et tillegg til penger fra tjenestepensjon og/eller folketrygden Alle som er født i 1963 eller senere vil fra 1. januar 2020 tjene opp pensjon etter de nye reglene for offentlig tjenestepensjon og komme inn i ny AFP-ordning. Offentlig tjenestepensjon skal bli bedre tilpasset folketrygden og AFP i privat sektor Etter avtale med arbeidsgiver kan du arbeide i redusert stilling og ta ut delvis AFP. Du kan også kombinere delvis uførepensjon fra pensjonskassen med AFP, men du kan ikke samtidig få trygd/pensjon fra folketrygden. BEREGNING AV AFP Fra 62 år og fram til 65 år er det NAVs beregning som gjelder. Pensjonskassen utbetaler pensjonen AFP for offentlig ansatte skal bli en livsvarig pensjon, og vil komme i tillegg til eventuell pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon og/eller arbeidsinntekt. AFP-ytelsen tjenes opp ved at 4,21 prosent av all lønn inntil 7,1 G legges i en pensjonsbeholdning. Lønn fra både privat og offentlig sektor tas med fram til du fyller 62 år

 • Tanzschule adelsheim.
 • Sehenswürdigkeiten heidelberg.
 • Womo stellplatz cuxhaven kugelbake.
 • Regler for husbåter.
 • Welt im wandel tv seriös.
 • Potatis näringsvärde livsmedelsverket.
 • Pulitzerprisen 1937 gone with the wind.
 • Glassmanet levetid.
 • Ps4 pro controller review.
 • Chicken chow mein.
 • Ec living tana sl 1 og l 1.
 • Safir verdi.
 • Grynting i søvne.
 • The north face bag l.
 • El tablero centro comercial.
 • Eberts schenefeld events.
 • Hva er utro.
 • La cubanita ettlingen, ettlingen.
 • Hvordan sette menopur.
 • William h macy movies.
 • Hvordan lære å ri.
 • Serebii gen 7 dex.
 • Jenter sesong 8 skuespillere.
 • Mr india.
 • Bauge auto leasing.
 • Bøye lykkes.
 • Testikkelbetennelse hos hund.
 • Bmw 525d e39 steuern.
 • Escape to the country.
 • Horoskop 2017.
 • Prodigy dead.
 • Kontroll av avløpsrør.
 • Klitschko height.
 • Sør vietnam hovedstad i sør vietnam.
 • Don quijote.
 • Ctc varmtvannsbereder levetid.
 • Bowers & wilkins 802.
 • Ostseedomizil bansin.
 • Balesetek ma győr.
 • Wahlkreis aurich emden ergebnisse.
 • Morsomme kaker barn.